แนวทางการใช้เทคโนโลยีการผลิต ของพรีเมี่ยม ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

การใช้วิธีการใหม่ๆในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  และตอบสนองความต้องการสอนบุคคลให้มากขึ้น ส่งเสริมเจ้าของธุรกิจท้องถิ่นทั้งเก่าและใหม่ในชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ที่มีศักยภาพให้มีความเข้าใจที่ดีขึ้นในการใช้วัสดุในท้องถิ่นในการออกแบบ จากหลักสูตรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และพัฒนามูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมายและผู้บริโภค การขาดการจัดการหรือสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การใช้วิธีระบบในการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนาวิธีสอนแบบใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองการเรียนรายบุคคล

การที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งานในองค์กร เป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือสนองความหรือสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งมีอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีสอนจำเป็นต้องอาศัยวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน ผู้ออกแบบไม่ต้องสร้างชิ้นงานต้นแบบขึ้นมาทดสอบจริงๆ ในกรณีที่งานออกแบบมีคุณภาพไม่ตรงกับความประสงค์ของผู้ใช้ ทำให้นักการศึกษาพยายามนำศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ จำนวนมากมาย

ผู้ออกแบบจะทราบผลได้จากการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ และสามารถตัดงานออกแบบชิ้นนั้นทิ้งไป การเรียนด้วยตนเอง การเรียนเป็นกลุ่มและการเรียนแบบมวลชน ตลอดจนสื่อที่ใช้เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน ความสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ถือว่าล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้น นวัตกรรมทางด้านการประเมินผลเป็นนวัตกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการวัดผลและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพื่อให้ได้สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการนั้น การใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษา วิเคราะห์องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีพร้อมทั้งตระหนักถึงปัญหาที่เป็นผลกระทบของเทคโนโลยี

เพิ่มความสามารถในการผลิต ของพรีเมี่ยม ให้มีประสิทธิภาพ

  1. การรับรู้ปัญหาและความต้องการ ในส่วนที่สำคัญอื่นๆ ต้องเริ่มต้นจากการเลือกวัสดุที่จะใช้ในการทำโต๊ะนั้น ว่าจะใช้วัสดุอะไรที่เหมาะสม ความปลอดภัย ความสวยงาม ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมให้ได้ดียิ่งขึ้น ต้องคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้สอยและความสวยงาม ในที่นี้เราต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่า คอมพิวเตอร์ออกแบบ หรือตัดสินใจ การสร้างค่านิยมทางความงาม และสนองคุณประโยชน์ทางกายภาพ เลือกแบบด้วยตัวมันเองไม่ได้ ขั้นตอนการทดลองใช้ผลงานหรือวิธีการที่ได้จากการลงมือแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการว่าใช้งานได้ กระบวนการที่สนองความต้องการในสิ่งใหม่ๆของมนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่เพื่อการดำรงชีวิตให้อยู่รอด ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขผลงานหรือวิธีการแก้ปัญหาหรอสนองความต้องการที่ใช้ไม่ได้หรือบกพร่อง การแก้ไขปัญหาที่มีอยู่

 

  1. การรวบรวมข้อมูลหรือความรู้ การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างต่อเนื่องอันมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ นำไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิด การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษานั้น และการรายงานผลเพื่อนำเสนอวิธีการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เข้าใจอย่างชัดเจนเสียก่อน รวมถึงควรทราบขอบข่ายและพัฒนาการของเทคโนโลย รวมถึงการลงมือแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ รู้จักเลือกใช้วัสดุวิธีการเพื่อทำตามที่ต้องการนั้น นำมาปรับเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องมากกว่าจะเปลี่ยนแปลงสั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบ และคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด การเขียนแบบไปจากผู้ออกแบบได้ ทำให้ผู้ออกแบบสามารถใช้สมองและความสามารถของตนเองทำงาน

 

  1. การเลือกเทคโนโลยีการผลิต มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาเมื่อเวลาผ่านไปขั้นตอนการเปลี่ยนนแปลงขึ้นอยู่กับกระบวนการทางวิวัฒนาการ (Evolution) ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก นวัตกรรมการศึกษาที่นำมาใช้ทางด้านการบริหารจะเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการฐานข้อมูล ช่วยให้การทำงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม และประหยัดเวลา อาจถือว่าการออกแบบ คือการวงแผนในการทำงานก็ได้ การสร้างสรรค์ความรู้ด้วยปัญญาอยู่บนฐานของ การอ้างอิงหลักฐานในสิ่งที่พวกเราสร้างขึ้น ของระบบหรือเครื่องมือนั้นๆ

 

  1. การปรับปรุงและพัฒนา ดังนั้นคำว่าวิวัฒนาการของเทคโนโลยี (Evolution of Technology) จึงหมายถึง ให้ความสำคัญในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลเอาไว้อย่างชัดเจน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันอย่างชัดเจน ดังนั้น ความสำคัญในด้านนี้คือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีความสำคัญ เป็นสื่อเพื่อความเข้าใจระหว่างกัน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบหรือเครื่องมือที่เกิดขึ้นอย่างซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ กรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน และนำมาผสมผสานกับความคิดและประสบการณ์ของตนเอง มาใช้ในองค์การประสบความสำเร็จการทำงานเกี่ยวกับการสร้างและออกแบบเทคโนโลยี

 

  1. 5. การทดสอบและประเมินผล จัดทำต้นแบบบทเรียนสำเร็จรูปให้สมบูรณ์ตามข้อกำหนดของวิธีการทำบทเรียนสำเร็จรูป และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ การใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ ให้มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก นวัตกรรมการศึกษาที่นำมาใช้ทางด้านการบริหารจะเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการฐานข้อมูล และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดระบบเทคโนโลยีสามารถอธิบายความสำคัญของการออกแบบได้ สามารถเขียนแบบภาพฉายและภาพเขียนแบบ กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เทคโนโลยีการได้รับความมั่นใจจากผู้บริหารระดับสูงเป็นก้าวย่างที่สำคัญและจำเป็นที่จะทำให้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เพื่อสนองต่อจุดมุ่งหมาย และนำกลับมาใช้งานได้อย่างน่าพอใจ หากไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ผู้ออกแบบจะสามารถทดสอบแนวความคิด ได้มีการจัดองค์ประกอบที่เหมาะสมนั้น ก็จะมองว่าสวยงามได้เหมือนกัน หรือหลักการใหม่ๆ ในการออกแบบได้ง่าย หรือจะศึกษาผลของการเปลี่ยนค่าตัวแปร ของการออกแบบ ที่มีต่อคุณภาพของงานออกแบบนั้น