ต้นเหตุในด้านต่างๆที่มีผลต่อความประพฤติการใช้บริการสปาในเขตกรุงเทพฯ (Bangkok Spa)

             ,bangkok spa,
 
          การศึกษาค้นคว้าวิจัยนี้มีเป้าหมาย เพื่อเรียนปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อความประพฤติปฏิบัติการใช้บริการสปา ในเขตกรุงเทพฯ (bangkok spa) กลุ่มทดลองที่ใช้ในการค้นคว้าหมายถึงผู้ใช้บริการสปาในเขตกรุงเทพมหานครปริมาณ 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นสิ่งที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าจำนวนร้อยละ ค่าถัวเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไม่เหมือนกันกับกลุ่มตัวแปร 2 กลุ่ม ใช้ t-test Independent การทดลองความปรวนแปรทางเดียวกับกลุ่มทดลองที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ ANOVA ในกรณีที่พบว่ามีไม่เหมือนกันจะใช้การทดลองรายคู่โดยแนวทาง Least Significant Difference (LSD) และการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน

                      ผู้รับบริการสปาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุ 30-39 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน/ผู้รับจ้างบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาทรูปแบบของการบริการที่ใช้โดยมาก เป็นบริการนวดหน้า/ขัดหน้าโดยมีเหตุมีผลในการเลือกใช้บริการสปาในกรุงเทวดา เพื่อบรรเทาจากการทำงานและต้องการดูแลสุขภาพ โดยตัดสินใจเข้าใช้บริการด้วยตนเอง ลูกค้าให้ความสำคัญกับสาเหตุทางการตลาดในด้านสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ในระดับสูงที่สุด ส่วนในด้านสินค้า ด้านราคา ด้านสถานที่ใช้บริการ ด้านผลักดันการตลาดแล้วก็ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมากมาย ความประพฤติปฏิบัติการใช้บริการสปาในเชตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีค่าใช้สอยในการใช้บริการต่อครั้งอยู่มากที่สุด 2,500 บาทและก็มีรายจ่ายในการใช้บริการต่อเดือนมากที่สุดเป็น 6,000 บาท มีความถี่ในการใช้บริการ 2 ครั้งต่อเดือน โดยให้ความเอาใจใส่กับการใช้บริการในอนาคตในระดับเยอะที่สุดรวมทั้งมีการแนะนำและการบอกต่อบุคคลอื่นในระดับมากมาย ส่วนเหตุทางการตลาดที่มีความเกี่ยวพันกับความประพฤติการใช้บริการสปา(Day Spa)เป็นด้านสินค้า ด้านราคา ด้านสถานที่ใช้บริการ ด้านการสนับสนุนการตลาด ด้านขั้นตอนและก็ด้านสิ่งแวดล้อม

                   การใช้บริการสปาในเชตกรุงเทพมหานคร bangkok spa เพื่อจะต้องการพักผ่อน บรรเทา ใช้บริการสปาประเภท Resort/Hotel Spa แล้วก็คาดหมายในการใช้บริการสปาเพื่อลดความเคร่งเครียด สำหรับผลการค้นคว้าด้านส่วนผสมทางการตลาดในการพินิจพิเคราะห์เลือกใช้สถานประกอบการสปา พบว่า ให้ความสาคัญกับเหตุด้านสินค้า ต้นเหตุด้านราคา ต้นสายปลายเหตุ
           ด้านสถานที่ เหตุด้านช่วยเหลือการตลาด ต้นสายปลายเหตุ
      ด้านบุคคล ต้นเหตุด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และก็ต้นสายปลายเหตุ
                ด้านแนวทางการในระดับมาก
 ด้านสินค้าให้ความสำคัญกับการมีบริการที่นานาประการเยอะที่สุด
              ด้านราคา ให้ความเอาใจใส่กับราคาเหมาะสมกับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่ใช้สูงที่สุด
            ด้านสถานที่ ให้ความเอาใจใส่ในเรื่องใกล้ที่พักที่อาศัยที่ใช้มากที่สุด
           ด้านการสนับสนุนการตลาด นักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความเอาใจใส่กับการมีส่วนลดให้กับสมาชิกสูงที่สุด
ด้านบุคคลโดยมากให้ความใส่ใจกับพนักงานแต่งงานกายเรียบร้อยเยอะที่สุด
            ด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความเอาใจใส่กับสถานที่สะอาด สวยสดงดงามมากที่สุด
รวมทั้งในด้านกรรมวิธีการนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสำคัญกับเวลาเปิด ปิดสปาและสะดวกต่อการใช้บริการสูงที่สุด
,,